Back to Top

            


โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม


โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

 

000000จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดปริมณฑลของภาคมหานคร ซึ่งรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการพักอาศัยจากกรุงเทพมหานคร ขณะเดียวกันจังหวัดนครปฐมมีบทบาทเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีด้านการเพาะปลูกและการปศุสัตว์ เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยและการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนลุ่มแม่น้ำภาคกลาง ด้วยศักยภาพและบทบาทหลากหลายของพื้นที่ดังกล่าว และทำเลที่ตั้งติดกับกรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดการขยายตัวของเมืองและการพัฒนากิจกรรมในพื้นที่อย่างรวดเร็วส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐานของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด จึงจำเป็นต้องมีแผนผังนโยบายและการชี้นำการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพระดับจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน ให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพ และทิศทางการพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย

 

 

000000กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมือง การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมืองให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับผังเมืองของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน