Back to Top

            


โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม


โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

 

 
 

  • ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐมตามบทบาท ศักยภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาพื้นที่จังหวัด อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและผังทุกระดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 
 

  • จัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครปฐม และการพัฒนารายสาขาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆ พร้อมจัดทำแผนงานโครงการอย่างบูรณาการ

 
 

  • จัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม ตามวิธีการ ขั้นตอน และองค์ประกอบของการวางและจัดทำผังเมืองรวมแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ  มีมาตรการด้านผังเมืองเป็นกรอบการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครปฐมให้เป็นไปอย่างมีทิศทาง

 
 

  • จัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ (Action Area Plan) โดยจัดทำผังรายละเอียดโครงการพัฒนาเฉพาะเรื่องที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา หรือป้องกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่มีปัญหาเร่งด่วน เพื่อให้สามารถนำผังไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

 

  • จัดทำผังพัฒนาพื้นที่อำเภอ โดยกำหนดแนวทางและมาตรการการพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ตามหลักวิชาการผังเมือง

 

 

 

 

 

พื้นที่โครงการ

 

 
 

  • พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครปฐม และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง

 
 

  • พื้นที่วางผังครอบคลุมขอบเขตจังหวัดนครปฐม

 
 
 

 

 

 

ขอบเขตการศึกษาและดำเนินการ