Back to Top

            


โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม


โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม

 

 

 

       
 

เอกสารประชุมครั้งที่ 1

 
 

เอกสารประชุมครั้งที่ 2

 
 

ประชุมกลุ่มย่อย ด้านโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเมือง บริหารจัดการน้ำและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

 
 

ประชุมกลุ่มย่อย ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 
 

ประชุมกลุ่มย่อย อำเภอเมืองนครปฐม

 
 

ประชุมกลุ่มย่อย อำเภอกำแพงแสน บางเลน และดอนตูม

 
 

ประชุมกลุ่มย่อย อำเภอสามพราน นครชัยศรี พุทธมณฑล